Program

Konference CyberCon 2021

LINK NA SLIDO: CyberCon Brno 2021 (sli.do)

LINK NA STREAM Panel4: https://youtu.be/ntAdii9D3WY

Rekapitulace opatření proti šíření koronaviru v ČR:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví respektujeme a v průběhu konference CyberCon v kině Scala bude dodržováno.

 

Pro návštěvu kina je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

  1. doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní nebo negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem),
  2. doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce (Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem),
  3. doložit, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. (Očkování se prokazuje certifikátem),
  4. doložit negativní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování provedeného na místě (nutno mít s sebou vlastní) nebo doložit podstoupení RAT za dozoru zdravotnického pracovníka nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem (potvrzením poskytovatele zdravotních služeb)
  5. doložit čestným prohlášením absolvování ve škole nebo školském zařízení RAT s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami (čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce osoby nebo potvrzení školy).

 

Všichni přítomní musí mít dále po celou dobu nasazený respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu (splňující minimální filtrační účinnosti alespoň 94 %, např. třídy FFP2, KN95 či N95).

 

Jak bude kontrola probíhat?                                                            

Před vstupem do prostor Univerzitního kina Scala si, prosím, nasaďte respirátor nebo obdobný prostředek a mějte jej nasazený po celou dobu konference (mimo konzumaci občerstvení). Následně budete u registračního stolečku požádáni o předložení potvrzení splnění jedné z výše zmíněných podmínek. Při nepředložení potvrzení Vám nebude umožněn vstup na konferenci.

 

Zároveň vstupem do místa konání, provedením registrace a účastí na konferenci prohlašujete, že:

– vám není známo, že byste měl/a aktivní onemocnění COVID-19,

– vám není známo, že byste přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na vás z toho důvodu uvalena karanténa,

– jste netrpěl/a v posledních deseti dnech a netrpíte zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty

– a zároveň je vám známo, že zamlčením výše uvedených skutečností můžete vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních účastníků.

 

Děkujeme za respektování uvedených opatření a věříme, že si CyberCon 2021 společně užijeme.

Součástí konference jsou tradičně dva workshopy. Letos je to:

Wireshark – tune you tool je workshop zaměřený na průřezové seznámení s hlavními a nejužitečnějšími funkcionalitami nástroje Wireshark. Účastníci se v průběhu workshopu seznámí s možnostmi přizpůsobení tohoto nástroje potřebám různých typů síťové analýzy, ať už se jedná o dohledání konkrétní komunikace, tvorbu statistik a grafů či extrakci souborů. Účastníci workshopu sebou musejí mít notebook s nainstalovaným nástrojem Wireshark a možnost se s notebookem připojit k wifi pro stažení materiálů. Workshop se uskuteční v pátek 24. 9., v čase od 9:10 do 12:30. 

Dalším workshopem je Ukázka table-top cvičení kybernetické bezpečnosti, zde se účastníci vžijí do role představitelů fiktivní společnosti, která právě čelí závažným kybernetickým útokům.  Stanou se představitelem společnosti Diviš Energy, který je jednou z nejvýznamnějších energetických společností. Její obrat se pohybuje v desítkách miliard korun a podílí se i na aplikovaném výzkumu v oblasti chytrých sítí. S takto stabilní a dobře zabezpečenou firmou nemůže snad nic otřást. Nebo tomu tak úplně není? Workshop se uskuteční ve čtvrtek 23. 9., v čase od 10:45-12:10. 

Na workshopy se můžete registrovat na mailové adrese: cybercon@nukib.cz


Na konferenci

Vystoupí:
ředitel, NÚKIB

Karel Řehka

je ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Karel Řehka se dlouhodobě zabývá tématem hybridní války a vojenských informačních operací. Vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V Armádě ČR dosáhl hodnosti brigádního generála a působil u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, které od roku 2010 velel. Absolvoval roční důstojnický kurz ve Velké Británii a také prestižní kurz rangers v USA. Zúčastnil se vojenských misí na Balkáně a v Afghánistánu. Od listopadu 2014 stál v čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany, kde byl zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod. V březnu 2020 se stává ředitelem NÚKIB.

ředitel odboru regulace, NÚKIB

Adam Kučinský

Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.
Jako ředitel odboru regulace na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáším také na odborných konferencích.

ředitel Odboru vládní CERT, NÚKIB

Jakub Veselý

pracuje na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jako ředitel Odboru vládní CERT. V rámci Národního centra kybernetické bezpečnosti pracuje již 8 let a dříve zastával funkci vedoucího týmu pro zpracování incidentů. Vystudoval obory Manažerská informatika a Ekonomika a řízení podniku na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Dříve než se začal věnovat kybernetické bezpečnosti pracoval několik let v soukromé společnosti jako administrátor sítě.

náměstek, NÚKIB

Lukáš Kintr

vystudoval manažerskou informatiku a informační management na VUT v Brně. Již v průběhu studia se snažil získat praxi v ICT a rozvíjet znalosti a schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na NÚKIB (dříve součástí NBÚ) působí od roku 2015. Zastával zde pozice auditora kybernetické bezpečnosti či vedoucího oddělení kontroly. Společně se svými kolegy mj. nastavoval procesy související s kontrolou dodržování zákona o kybernetické bezpečnosti a jejich formát. Od září 2019 je náměstkem ředitele NÚKIB pro řízení Národního centra kybernetické bezpečnosti, vede tak tým zodpovědný za nastavení strategie zajišťování kybernetické bezpečnosti v České republice, za její prosazování (stanovení regulatorních pravidel, identifikaci povinných osob a jejich kontrolu), za činnost vládního CERT, za jednání a spolupráci s národními a mezinárodními partnery (jako je EU, NATO atd.) nebo za provádění cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti, ať už technické nebo netechnické.

náměstek pro řízení Sekce obranné politiky a strategie, MO

Jan Havránek

do října 2020 působil jako poradce pro politiku v oddělení analýz a plánování v kanceláři generálního tajemníka NATO v Bruselu. Předtím byl ředitelem odboru zahraničních pracovišť Ministerstva obrany a představitel ČR v aliančním Výboru pro obrannou politiku a plánování (2014-2017). V letech 2011-2013 pracoval na Sekci obranné politiky a strategie Ministerstva obrany jako zástupce ředitele sekce a později jako vrchní ředitel sekce / zástupce 1. náměstka ministra obrany. Působil také v kabinetu ministra obrany na pozici poradce pro zahraniční vztahy (2010-2011).

Pravidelně přednáší na odborných konferencích k otázkám transatlantických vztahů, evropské bezpečnosti, NATO a obranné politiky. V minulosti spolupracoval s řadou think-tanků, zejména Prague Security Studies Institute, Asociace pro mezinárodní otázky a washingtonské Center for European Policy Analysis. V roce 2013 získal ocenění magazínu Diplomatic Courrier jako jeden z 99 nejvlivnějších lidí do 33 let na poli mezinárodních vztahů. V roce 2009 dokončil magisterský titul v oboru mezinárodní vztahy na Fletcher School of Law and Diplomacy v americkém Bostonu.

ředitel odboru, NÚKIB

Tomáš Krejčí

je absolventem oborů Manažerská informatika a Informační management na VUT v Brně. V současné době působí u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jako ředitel odboru kontroly. Zaměřuje se na problematiku implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a kontrole plnění povinností, které z něj vyplývají.

ředitel odboru, NÚKIB

Luboš Fendrych

je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru politická geografie. Ve své diplomové práci se zabýval tématem vlivu globalizace na bezpečnostní politiku států a strukturu jejich ozbrojených sil. Profesně se věnuje podpoře výzkumu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. V současnosti je ředitelem odboru vzdělávání, výzkumu a projektů na NÚKIB.

prorektor, Masarykova Univerzita

Radim Polčák

je prorektorem Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie a vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU. Zabývá se převážně právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií. Založil mezinárodní konferenci Cyberspace, konferenci České právo a informační technologie, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie. Je členem orgánů mezinárodních odborných společností zaměřujících se na problematiku informačních práv, práva informačních technologií, kyberbezpečnosti a kyberobrany. Podílel se na vzniku a vývoji právního a institucionálního řešení české a evropské kyberbezpečnosti a působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat. Od roku 2020 je předsedou správní rady CyberSecurity Hub.

ředitel, Flowmon Networks

Pavel Minařík

je technický ředitel ve Flowmon Networks, zodpovědný za produktovou strategii, dlouhodobou roadmapu a výzkumné projekty. Od roku 2006 se pohybuje v oblasti monitorování síťového provozu a kybernetické bezpečnosti. Jako výzkumný pracovník Ústavu výpočetní techniky Masarykovy Univerzity se účastnil několik výzkumných a vývojových projektů v oblasti monitorování a analýzy síťového provozu a kybernetické bezpečnosti. Je autorem desítky publikací v oblasti behaviorální analýzy a stojí za řadou algoritmů pro zpracování síťového provozu a detekci anomálií shrnutých v disertační práci „Building a System for Network Security Monitoring.“

docent, FEKT

Jan Hajný

působí jako docent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně. Je vedoucím skupiny Brno AXE (Applied Cryptography & Security Engineering), členem vědecké rady FEKT a garantem studijních oborů Informační bezpečnost. V oblasti výzkumu se doc. Hajný věnuje převážně moderní kryptografii a technologiím na ochranu soukromí. Doc. Hajný je hlavním řešitelem mnoha vědeckých projektů (GAČR, TAČR, MVČR, Horizon 2020), leaderem konsorcia NESPOQ: Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře, členem pracovní skupiny ENISA EU Cybersecurity Skills Framework AHWG, expertním poradcem Evropské komise pro oblast kybernetické bezpečnosti a řešitelem řady komerčních zakázek. V mezinárodním měřítku získal zkušenosti především díky působení v USA (University of Minnesota) a ve Švýcarsku (IBM Zurich Research Labs).

vedoucí odd., NÚKIB

Martin Klumpar

je vedoucí oddělení regulace cloud computingu v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Martin se podílel na návrhu úprav zákona o informačních systémech veřejné správy v souvislosti s využitím cloud computingu orgány veřejné správy a na tvorbě vyhlášek upravujících podmínky využití cloud computingu orgány veřejné moci.

odborný asistent, VUT

Petr Matoušek

pracuje jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, kde se věnuje bezpečnosti počítačových sítí. V rámci bezpečnostního výzkumu se zabýval detekcí VoIP komunikace, analýzou TLS otisků mobilních aplikací či bezpečnostním monitorování IoT.

analytik, projektový manažer, AV

Martin Faťun

působí v oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR jako analytik a projektový manažer. Zaměřuje se zejména na oblast informačních a komunikačních technologií a na problematiku foresightu. V Technologickém centru pracuje od roku 2006. Dříve se zabýval programováním a tvorbou databázových aplikací a pracoval ve vydavatelství IDG Czech, kde zastával postupně funkce odborného redaktora, zástupce šéfredaktora a ředitele redakcí týdeníku Computerworld a měsíčníku Business World. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

group leader, IQOQI

Rupert Ursin

is a group leader and senior scientist at the IQOQI. His main field of research is to develop quantum communication and quantum information processing technologies, mainly for free-space, but also for fibre-based systems. The scope of his work ranges from near term engineering solutions for secure key sharing (quantum cryptography) to more speculative research (de-coherence of entangled states in gravitational fields). Experiments on quantum communication and teleportation using entangled photon pairs is also among his interests, with the long- term goal of a future global quantum network based on quantum repeaters. He has been experimentally active in numerous international collaborations in Germany, Italy, Spain, USA as well as in China and Japan. Lead several ESA funded projects as well as on the national and EU level.

děkan, FJFI ČVUT

Igor Jex

works at the FNSPE CTU in Prague. He is interested in a wide range of problems in quantum physics, quantum information and statistical physics. He is a co-author of a number of important works on quantum walks and optical networks (for example, the first experimental demonstration of a two-dimensional quantum walk). Together with colleagues, he proposed a scheme of Gaussian boson sampling, which was used by a Chinese experimental group to demonstrate quantum domination. He also lectures on the history of physics and is a fan of Star Trek.

spolumajitel, Cyber Rangers

Daniel Hejda

spolumajitel firmy Cyber Rangers s.r.o. a spoluzakladatel komunity Cyber Rangers Community, která shlukuje cyber security profesionály nejen z ČR/SK, ale i z okolních států. Daniel pracuje jako penetrační tester a člen red teamu. Jeho hlavní doménou jsou taktiky Reconnaissance s využitím metodologie OSINT a Initial Access. Daniel je držitelem certifikací CEHv10, eWPTv1, COMPTIA Pentest+, PECB ISO27001 Lead Auditor, MCSE, MCSA, MCSD a je také držitelem prestižního ocenění Microsoft MVP pro Cloud and Datacenter Management. Daniel je také přispěvatelem komunity CIS Security Benchmarks a řadu let působí v pozici konzultanta, školitele a poradce pro oblast bezpečnosti. V rámci své dobrovolné činnosti také kooperuje s Policií ČR, přednáší na CEVRO Institut v rámci postgraduálního studia LL.M a provádí výzkumné aktivity malware/ransomware/Dark Web.

vedoucí odd., NÚKIB

Stanislav Bárta

je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. Pracuje v GovCERT.CZ při NÚKIB, kde zastává pozici vedoucího oddělení analýzy síťového provozu. Specializuje se na problematiku síťové bezpečnosti se zaměřením na práci s honeypoty, analýzu síťových toků a detekci událostí v sítovém provozu.

specialista, NÚKIB

Tomáš Borkovec

je členem týmu oddělení analýzy síťového provozu v GovCERT.cz. Na NÚKIB se zabývá bezpečností sítí se zaměřením na analýzu toků a detekci anomálií v síťovém provozu. Před nástupem na NÚKIB se v soukromé sféře věnoval správě a monitoringu podnikových sítí. Absolvent oboru Telekomunikační a informační technika na FEKT VUT v Brně.

prezidentka, DefSec Innovation Hub

Kristina Soukupová

zakladatelku a prezidentku DefSec Innovation Hub. To je organizace která se v České republice zasazuje o vytvoření inovačního ekosystému v rámci obraně-bezpečnostního sektoru. Kromě toho, že Kristina dlouhodobě spolupracuje s NATO ACT na experimentálních inovačních projektech, vlastní i malou konzultační firmu v Londýně, která se specializuje na poradenství v oblasti obrana a bezpečnost. V roce 2011 získala doktorát na londýnské King‘s College, Department of War Studies.

Solutions Architekt, Infoblox

Jan Ryneš

působí jako Solutions Architekt ve společnosti Infoblox. Zabývá se oblastí DDI (DNS, DHCP a IPAM) a zejména bezpečností na úrovni DNS protokolu. Jeho přednáška se bude věnovat právě tématu DNS Serveru jako podceňovaného bezpečnostního prvku a představí možnosti zneužití tohoto protokolu.

kryptolog, Raiffeisen Bank Int.

Jiří Pavlů

je absolventem magisterského studia v oboru Matematika pro informační technologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se teoretické kryptografii, zejména pak bezpečnosti a použitelnosti symetrických šifer, a teorii kódů. Je kryptologem kompetenčního centra skupiny Raiffeisen Bank International.

head of the research group, MUNI

Jan Bouda

is the head of the research group of quantum information processing (qicz.fi.muni.cz) at the Faculty of Informatics of Masaryk University. He deals mainly with quantum information processing, randomness, cryptography and security. In 2006, he participated in the development of an absolutely reliable European quantum network (EU FP6 SECOQC project). He was the coordinator of the EU FP7 FET-Open project „Randomness and Quantum Entanglement“ (RAQUEL, consortium of Masaryk University, Universitat Autonoma de Barcelona, ​​University of Vienna, University of Gdansk, University of Riga, ETH Zurich and Freie Universitat Berlin). He is currently the EU Horizon 2020 Quanter II (ERA-net) coordinator of the „Experimentally-Oriented Device Independent Cryptography“ project (eDICT, Masaryk University Consortium, University of Gdansk, Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI), ETH Zurich and Austrian Academy of Sciences). He is a representative (sherpa) of the Czech Republic in the European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI), and a representative in the EuroQCI Security Committee. He is the coordinator of the construction of the Czech National Quantum Infrastructure, which is part of EuroQCI.

Government Affairs Manager, Microsoft

Katerina Anna Magnna

is senior executive professional with extensive experience in international law, ICT law, business, and trade diplomacy. She is Government Affairs Manager at Microsoft, where she is in charge of the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Her agenda includes analysing public policy on EU and national level; working on key topics of digital transformation as Cybersecurity, Digital Sovereignty or Artificial Intelligence; building government relations and strengthening the public-private partnership.

She holds Ph.D. in Law from Masaryk University, Executive MBA Degree, Diploma from Diplomacy, LLM in ICT Law and Master of Law and Economics from Switzerland. She holds certificates from Executive Programs on Negotiations from Harvard Law School, University of Oxford or INSEAD and from Distinguished Humphrey Fellowship Program in Media and Information from University of Washington, USA.

Chief Public Policy Officer, Cyber Peace Institute

Klara Jordan

is the the Chief Public Policy Officer at the Cyber Peace Institute based in Geneva, Switzerland. At the institute she leads the Advancement team with the mission to promote responsible behavior in cyberspace.  Prior to joining CPI, Klara was the Director for Government Affairs and Public Policy for the UK at BlackBerry and the Executive Director for the EU and Africa at the Global Cyber Alliance. Previously, she served as the director of the Cyber Statecraft Initiative. Klara also spent two years at the Atlantic Council, where she supported the programming on cybersecurity, focusing on cybercrime, cyberespionage, and cyberwarfare, and led the programming on NATO and EU cybersecurity issues. Her background also includes work on international law issues at the American Society of International Law and at NATO’s Allied Command Transformation.

Cyber Law Toolkit

Kubo Mačák

is a Legal Adviser in the ICRC’s Legal Division, assigned jointly to the Armsand Conduct of Hostilities Unit and the Commentaries Unit. Prior to joining the ICRC in October 2019, he worked as an Associate Professor at the University of Exeter in the UK. In that position, Kubo taught and researched in the areas of public international law, international humanitarian law, and international cyber law. He is the author of the book Internationalized Armed Conflicts in International Law (OUP 2018) and of multiple articles in peer-reviewed journals including the International Review of the Red Cross, the Journal of Conflict and Security Law, and the Cambridge International Law Journal. Kubo is also the General Editor of the Cyber Law Toolkit, an interactive online resource on the international law of cyber operations. He holds a doctorate in international law from the University of Oxford (Somerville College), an undergraduate degree in law from Charles University in Prague, and the Diploma of the Hague Academy of International Law.

Cyber Law Toolkit

Maria Tolppa

is a lawyer in the International Law division in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, where she advises on matter related to national and international law on cyber security, digital issues and artificial intelligence topics. In the beginning of 2020 she joined temporarily the CCDCOE’s Law Branch where her activities included being a project lead for the International Law on Cyber Operations against Critical Infrastructure project, doing research on international law in cyberspace and following cyber related developments in international organizations. Prior to joining the CCDCOE and International Law division, she served at the European Union Law division and the Department of European Affairs. Ms Tolppa holds master’s degrees in Law from Tallinn University of Technology.

Director of the Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences

Mário Ziman

studied theoretical physics at Comenius University in Bratislava. He completed his doctoral studies at the Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences. He deals with the study of mathematical properties of quantum structures, the use of quantum phenomena in information and communication applications (programmable processors, multi-user communication protocols) and optimization of quantum processes and measurements. He is currently the coordinator of Slovak platform for quantum technologies QUTE.sk and the Director of the Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences, where he works at the Center for Quantum Information Research.

Cyber Law Toolkit

Taťána Jančárková

is a researcher at the Law Branch of NATO CCDCOE in Tallinn, Estonia. Her current research interests include application of international law to cyberspace operations (Interactive Cyber Law Toolkit project), protection of critical information infrastructure and regulatory aspects of 5G technologies. She has previously served as legal adviser and led the International Organisations and Law Unit at the National Cyber and Information Security Agency of the Czech Republic.

In her pre-cyber life, she defended Czechia before the European Court of Human Rights, helped ensure fair trial to the accused at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia or managed EU projects in Kosovo.

Ms Jančárková holds master’s degrees in law and in Russian and East European studies from Charles University in Prague and an LL.M. in public international law from Leiden University.

Cyber Law Toolkit

Tomáš Minárik

is the Head of International Organisations and Law Unit at the National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB) since July 2019. Since 2014, he worked as a researcher in the NATO CCD COE Law Branch, focusing on the legal aspects of cyberspace operations (the International Cyber Law: Interactive Toolkit project), activities of international organisations regarding cyberspace (the INCYDER project), and cyber defence exercises (Locked Shields, Crossed Swords). Prior to that, he worked as a legal adviser at the International Law Department of the Czech Ministry of Defence. He holds a law degree from the Charles University in Prague.

Department Director, NÚKIB

Petr Novotný

is a director of Cyber Security Policies Department at National Cyber and Information Security Agency. Responsibilities of the department range from national policies, activities in international organizations to exercises and strategic analytics. He also has extensive experience with preparation and organization of various types of cyber security exercises on national as well as international level. He holds his master’s degree in Security and Strategic Studies from the Masaryk University in Brno.

Aktuality sledujte na naší Facebook stránce