2023

Zde můžete nahlédnout, jak probíhala konference v roce 2023. Najdete zde i její hosty a videozáznamy.

Ve dnech 12. až 14. září 2023 proběhl v Brně 9. ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno.  Třídenní událost byla rozdělena na Den workshopů, Den určený pro povinné osoby a Policy den.

Den workshopů

Co účastníkům tento den přinese?Širokou škálu workshopů a možností vyzkoušet si praktické řešení problémů a výzev, které přináší kybernetická bezpečnost, a to nejen od expertů NÚKIB.

Den určený pro povinné osoby

Očekávat můžete nejaktuálnější novinky z oblasti regulace a odborné přednášky rozebírající problematiku kybernetické bezpečnosti prakticky.

Policy den

Čeká Vás strategický pohled na různorodé výzvy v kybernetické bezpečnosti, a to ať už z právní oblasti, strategicko-bezpečnostní roviny či výzvy technického rázu.

Program

Den 2

Úvodní slovo ředitele NÚKIB Lukáše Kintra

Lukáš Kintr

Novinky v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti

Adam Kučínský

Wearables a právo na informační sebeurčení

Jakub Klodwig

Analýza rizik veřejných zakázek - představení průvodce

Arnošt Sarvaš, Ondřej Nekovář

Transpozice směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Martin Švéda

Reálný útok na kritickou infrastrukturu státu

Michal Drozd

Potopení Titaniku aneb Lekce pro současnou bezpečnost informací

Pavel Janák

Table-top cvičení – efektivní nástroj pro simulaci krizových událostí

Ladislav Bárta

Konfigurační chyby a jak se jich zbavit

Lukáš Babčický a Ondrej Malík

Nově nabízená služba: Síťový Threat Hunting

Tomáš Martynek

Lovci mamutů: Podvodné inzeráty jako nekalý byznys

Martin Knotek

Predikce kybernetických útoků – pohled očima hackera

Jakub Karvánek

Závěrečné slovo náměstka ředitele Tomáše Krejčího

Tomáš Krejčí

Den 3

Úvodní slovo náměstka ředitele NÚKIB Pavla Štěpáníka

Pavel Štěpáník

Kulatý stůl- Válka na Ukrajině a její dopady na kybernetickou bezpečnost a obranu ČR

Radek Haratek, Pavel Štěpáník, Václav Kallus  a Václav Borovička, moderuje Roman Pačka 

Normy zodpovědného chování států v kyberprostoru

Kristýna Zábojníková

Národní politika koordinovaného zveřejňování zranitelností

Jonáš Papoušek

Ocenění studentů ředitelem NÚKIB Lukášem Kintrem
Politická diskuse

Ondřej Profant,  Robert Králíček, Petr Letocha, Michal Zuna, Vladimír Zlínský a Jan Bartošek, diskusi moderuje Martin Tyburec.

Představení nových institucí a jejich rolí v kybernetické bezpečnosti

Ondřej Menoušek, Lukáš Vilím, diskusi moderuje Miroslav Mareš

Závěrečné slovo ředitele NÚKIB Lukáše Kintra

Lukáš Kintr

Medailonky

1. den

František Kasl

Odborný pracovník Masarykovy univerzity

JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D., působí jako odborný pracovník v Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií na Fakultě informatiky a na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Podílí se na národních i mezinárodních výzkumných projektech věnovaných mj. kvalifikačním rámcům pro pracovní role v kyberbezpečnosti nebo odpovědnému hlášení kyberbezpečnostních zranitelností. Od roku 2017 přednáší specializovaná témata související mj. s kyberbezpečností a ochranou osobních údajů. Je autorem nebo spoluautorem národních zpráv, výzkumných studií, knih a článků na tato témata. Je externím lektorem v programu LLM na Georg-August-Universität Göttingen. Od roku 2017 byl zástupcem šéfredaktora časopisu Revue pro právo a technologie a od roku 2022 působí jako jeho šéfredaktor.

Ladislav Bárta

Referent oddělení cvičení NÚKIB

Mgr. Ladislav Bárta z oddělení cvičení NÚKIB je absolventem Bezpečnostních a strategických studií na FSS MU.

Od počátku svého působení na NÚKIB se věnuje zejména přípravě, realizaci a evaluaci netechnických table-top cvičení. V rámci oddělení má taktéž na starosti přípravu veškerých vizuálních materiálů, které jsou součástí převážné většiny realizovaných cvičení.

V rámci své agendy se rovněž podílí na přípravě a provádění dalších typů cvičení, například největšího mezinárodního cvičení kybernetické bezpečnosti na světě – Locked Shields.

Michael Myklín

Ředitel odboru centrální analytiky NÚKIB

Mgr. Michael Myklín zastává pozici ředitele odboru centrální analytiky na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za svou pětiletou pracovní působnost na NÚKIB měl doposud příležitost vyzkoušet role v oblasti analýzy otevřených zdrojů, incident handlingu a cyber threat intelligence.

Roman Koníček

Forenzní analytik NÚKIB

Roman Koníček pracuje na analytickém oddělení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zabývá se forenzní analýzou koncových stanic a serverů, forenzní analýzou cloudových platforem či analýzou škodlivého kódu. Podílí se také na budování forenzní laboratoře. Je certifikovaný incident handler a forenzní analytik.

Stanislav Bárta

Vedoucí oddělení analýzy síťového provozu

Ing. Stanislav Bárta je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. Pracuje v GovCERT.CZ při NÚKIB, kde zastává pozici vedoucího oddělení analýzy síťového provozu. Specializuje se na problematiku síťové bezpečnosti se zaměřením na práci s honeypoty, analýzu síťových toků a detekci událostí v sítovém provozu.

Jakub Drmola

Assistant professor, Masarykova univerzita

Jakub Drmola je odborník v oblasti bezpečnostních a strategických studií. Zabývá se zejména aspekty moderních technologií, emergentními hrozbami, simulacemi, asymetrickými konflikty a jejich důsledky pro státy, společnost a jejich bezpečnost.

Miroslav Mareš

Garant studijního programu Bezpečnostní a strategická studia

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. je garantem programu Bezpečnostní a strategická studia na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a vědeckým pracovníkem Mezinárodního politologického ústavu téže fakulty.

Zaměřuje se na výzkum vybraných bezpečnostních hrozeb a bezpečnostní politiky ve střední a východní Evropě. Je členem řídícího výboru Evropské sítě pro záležitosti terorismu (EENeT). Působil jako externí poradce řídícího výboru Auditu národní bezpečnosti ČR. Je autorem (spolu s Danielem Novákem) komentáře k ústavnímu zákonu o bezpečnosti (Wolters Kluwer 2019) a dalších více než 300 publikačních výstupů.

Pavel Loutocký

Vedoucí úseku a odborný pracovník Masarykovy univerzity

Pavel Loutocký je právníkem, výzkumníkem a vedoucím úseku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde působí v rámci centra excelence zaměřujícího se na problematiku související s kyberkriminalitou, kyberbezpečností a ochranou kritických informačních infrastruktur. Rovněž je odborným pracovníkem na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a lektorem v rámci studijního programu Kybernetická bezpečnost na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje kromě oblasti kyberbezpečnosti a kyberkriminality, je problematika elektronické identifikace a elektronických dokumentů, online ochrany spotřebitele, online řešení sporů, online platforem, elektronické kontraktace, doménových jmen či eJustice & eGovernmentu. Je autorem nebo spoluautorem národních zpráv, výzkumných studií, knih a článků na tato témata. Od roku 2012 je pravidelným členem vybraných pracovních skupin fungujících v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Působí rovněž jako externí lektor v rámci LLM programu na Georg-August-Universität Göttingen.

Peter Šuhaj

Referent oddělení analýzy síťového provozu NÚKIB

Ing. Peter Šuhaj pracuje na oddělení analýzy síťového provozu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je absolventem oboru Počítačové sítě a komunikace na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Zabývá se bezpečností počítačových sítí a zaměřuje se na analýzu síťových toků a detekci anomálií v síťovém provozu.

Tomáš Pitner

Akademický ředitel CERIT, MUNI

Tomáš Pitner je profesorem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde působí jako akademický ředitel Centra pro výzkum a vzdělávání v IT (CERIT) a vedoucí výzkumné laboratoře Lasaris. Od roku 2007 působí jako externí profesor na Fakultě informatiky Vídeňské univerzity. Jeho výzkum se zaměřuje především na kyberbezpečnost, kritické infrastruktury, konkrétně pro energetické sítě, aplikace elektronického zdravotnictví, podnikové softwarové architektury a technologie. Zabývá se také komunikačními aspekty akademické a průmyslové spolupráce a kvalifikací a profesním růstem odborníků v oblasti IT, zejména v oblasti kyberbezpečnosti. Vede rozsáhlé projekty aplikovaného a smluvního výzkumu a řídí akademické aktivity v rámci inovačního centra kybernetické bezpečnosti v rámci Digitální Evropy. Od roku 2019 působí také jako tajemník mezinárodního poradního sboru Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost (NC3) a vedl výzkumný program českého Centra excelence pro kyberkriminalitu a ochranu kritické informační infrastruktury (C4e).

Ondřej Nekovář

CISO a CDO, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Ondřej Nekovář v současnosti pracuje jako CISO ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p., kde se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost pro národní datové centrum resortu Ministerstva financí, prvek kritické informační infrastruktury. Další jeho rolí je Chief deception officer (CDO), kdy má na starosti strategický rozvoj prvků aktivní kybernetické bezpečnosti. Dále se specializuje na problematiku legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloud computingu a aktivní obrany. Ondřej často přednáší na lokálních i mezinárodních konferencích jako BlackHat, Qubit a další.

Jan Pohl

Practical CISO advisor a CTI, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Jan Pohl aktuálně zastává funkci Threat Hunter ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p. Jeho specializací jsou techniky, procedury a taktiky APT útočníků v kontextu nasazení aktivní obrany. Několik let také strávil jako člen Red teamu v nadnárodní korporaci. Jan často přednáší na lokálních i mezinárodních konferencích jako BlackHat, Qubit a další.

Petr Seifert

Vedoucí oddělení vzdělávání, NÚKIB

Petr Seifert je vedoucím oddělení vzdělávání NÚKIB. Věnuje se osvětě a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a činnostem, které jsou spojeny s rozvojem Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je členem Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a mezirezortní skupiny pro digitální vzdělávání.

Pracovníci odboru kontroly NÚKIB

Pavla Jelečková, Tamara Kopecká, Veronika Brzobohatá, Pavel Mazánek, Viktor Kozák

Zaměstnanci odboru kontroly NÚKIB provádí kontrolu dodržování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti u regulovaných subjektů. Dále se podílí na poskytování metodické podpory a výkladu zákona, zejména jeho prováděcí vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, či přípravě legislativy v této oblasti.

2. den

Jakub Karvánek

Obchodní ředitel, FreeDivision s.r.o.

Jakub Karvánek zastává pozici obchodního ředitele ve společnosti FreeDivision, kde se již téměř 20 let specializuje na ochranu a bezpečnost dat. Zároveň působí jako obchodně-technický konzultant a věnuje se osvětě v oblasti cyber threat intelligence. Rozumí problematice kybernetických útoků – motivům, způsobům získávání informací, scoringu a vektorům útoků. Během své praxe se již setkal s reálným vyjednáváním s útočníky a řadou zero-day útoků zachycených v ČR.

Ondrej Malík

Security Consultant, COMGUARD a.s.

Ondrej Malík je absolventem oboru Informační bezpečnost na FEKT VUT v Brně. V rámci diplomové práce se věnoval praktické implementaci protokolu atributové autentizace CDH16. V současnosti pracuje jako bezpečnostní konzultant ve společnosti COMGUARD a.s., kde se primárně zabývá etickým hackingem webových aplikací, externí infrastruktury a Active Directory. Po technické stránce se též specializuje na řešení vulnerability managementu, technologie DAST a konceptu aktivní obrany pomocí deception technologií.

Lukáš Babčický

Account & Vendor Manager, COMGUARD a.s.

Lukáš Babčický působí ve společnosti COMGUARD v roli obchodního konzultanta. Přímý kontakt se širokým spektrem partnerů a zákazníků mu umožňuje podrobně mapovat problémy, jimž čelí organizace s mnohdy poddimenzovaným teamem a stále rostoucími nároky nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti. Řešení nezanedbatelného procenta obtíží může být s využitím vhodných nástrojů snadné a automatiozvané – ne vždy jsou však vhodná technická opatření lokálně dostupná. I proto se v posledních letech Lukáš podílí na koncepčním rozšiřování portfolia o nekonvenční technologie a řešení adresující doposud nepokryté, leč zásadní oblasti.

Martin Knotek

Malware Analyst

Mgr. Martin Knotek pracuje ve společnosti ESET Research Czech Republic jako Malware Analyst. V ESETu se zabývá analýzou malware, primárně se jedná o malware spojený s aktivitami APT skupin.

Martin Švéda

Vedoucí oddělení regulace soukromého sektoru NÚKIB

Martin Švéda nastoupil v roce 2017 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity na Národní bezpečnostní úřad, do jeho tehdejšího Národního centra kybernetické bezpečnosti. Byl tak součástí vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde působí jako právník zaměřující se na národní regulaci kybernetické bezpečnosti. Od roku 2021 vede oddělení regulace soukromého sektoru NÚKIB.

Zaměřuje se především na problematiku výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů a podílí se na návrzích jejich změn – aktuálně také vede přípravné práce na návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti.

Pavel Janák

ISMS Manager, GasNet

Pavel Janák vystudoval Fakultu Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.
Po absolvování inženýrského studia (2006) pracoval jako bezpečnostní manažer ve společnosti Xitee, která vyvíjí software pro finanční a zdravotnické společnosti v Německu. Doktorské studium absolvoval též na VŠE a v disertační práci se zaměřil na systémovou dynamiku českého filmového trhu a digitálního pirátství.
Od roku 2017 pracuje na pozici ISMS Manažera ve společnosti GasNet, hlavního distributora zemního plynu a součást kritické infrastruktury. Zde je odpovědný za řízení systému bezpečnosti informací. V rámci své agendy se rovněž věnuje školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Zajímá se o historii.

Tomáš Martynek

Analytik síťového provozu, NÚKIB

Tomáš Martynek vystudoval teleinformatiku na brněnském VUT, několik let se pak věnoval síťařině v korporátu. Od roku 2016 jej již naplno pohltila kybernetická bezpečnost v rámci govCERT.CZ, tehdy ještě pod křídly NBÚ. Nyní pracuje v NÚKIB na oddělení analýzy síťového provozu jako Network forensics investigator, zajímá se o novinky v detekčních nástrojích, „dělá do honeypotů“ a proaktivní kybernetické ochrany, ale není mu vzdálený ani incident handling. Také se aktivně účastní vývoje nových projektů. Krom své práce miluje svou rodinu, rekreačně jezdí na kajaku, běžkách a (do práce) na kole.

Michal Drozd

Lead Cyber Security Architect, GREYCORTEX

Michal Drozd se kybernetické bezpečnosti věnuje od roku 2003. Působil jako bezpečnostní konzultant a auditor informačních systémů. Dnes se zaměřuje na architekturu a realizaci bezpečnostního dohledu a využití moderních detekčních postupů při analýze síťového provozu.

Arnošt Sarvaš

Vedoucí odboru řízení kybernetických rizik a správy identit, SPCSS

Arnošt Sarvaš v současnosti pracuje jako vedoucí odboru řízení rizik kybernetické bezpečnosti ve Státní pokladně Centrum sdílených služeb, s. p., kde se svým týmem zajišťuje realizaci analýzy rizik a analýzy rizik předmětu veřejných zakázek.

Adam Kučínský

Ředitel odboru regulace NÚKIB

Ing. Bc. Adam Kučínský se zabývá zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

Jako ředitel odboru regulace na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Spolupracuje také jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáší také na odborných konferencích.

Daniel Hejda

Ethical Hackers & Founders of Cyber Rangers

Daniel Hejda zastává pracovní pozici Ethical Hacker & Founder ve společnosti Cyber Rangers s.r.o. Je red teamer, výzkumník, sociální inženýr a bezpečnostní konzultant s více jak patnáctiletou praxí v oblasti IT technologií a pětiletou v oblasti technologií OT.

Mezi jeho hlavní činnosti v oblasti bezpečnosti patří penetrační testování, sociální inženýrství, zpravodajská činnost a výzkum kybernetických útoků nejen státem sponzorovaných skupin (APT). Dále se zabývá audity, poradenstvím a testováním a přednáší na předních českých konferencích.

Jakub Klodwig

Associate a doktorand na Ústavu práva a technologií

JUDr. Jakub Klodwig je právník specializující se na právo IT. Pracuje jako associate v advokátní kanceláři Eldison a také působí jako doktorand na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity. Má za sebou praxi v NÚKIB i v úspěšném českém AI start-upu Rossum.

Aktuálně publikuje, školí a vyučuje témata týkající se ePrivacy, kybernetické bezpečnosti a regulace cloud computingu v rámci Českého centra excelence pro kyberkriminalitu (C4e).

Eva Rajlichová

Tisková mluvčí, NÚKIB

Eva Rajlichová aktuálně pracuje jako tisková mluvčí NÚKIB, vystudovala Fakultu sociálních věs Univerzity Karlovy – obor žurnalistika. Pracovala jako reportérka a moderátorka Českého rozhlasu a České televize, má ale zkušenosti i z tištěných i online médií. Posledních několik let se věnuje komunikaci a PR. Působila mimo jiné ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), mediálně zastupovala klienty z oblasti práva či IT.

3. den

Pavel Štěpáník

Náměstek ředitele, NÚKIB

Mgr. Pavel Štěpáník, LL.M. se po celou svou profesní kariéru věnuje vztahu práva a bezpečnosti. V pozici legislativce připravoval řadu právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti na Ministerstvu vnitra a od vzniku NÚKIB řídil vládní a legislativní agendu tohoto úřadu.

Od 1. ledna 2023 je náměstkem ředitele NÚKIB a vede Sekci strategických agend a spolupráce, zodpovědnou za tvorbu národních strategií a politik, cvičení a vzdělávání, výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci a analytiku v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vystudoval Právo a právní vědu a Právo informačních a komunikačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Václav Kallus

Tajemník vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Václav Kallus byl na Ministerstvu obrany ČR součástí expertního týmu Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci pověřeného koordinací dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu. Nyní působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako tajemník vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, Tomáše Kopečného, a podílí se na koordinaci aktivit českých vládních orgánů, nevládního sektoru a businessu, směřující k pomoci a obnově Ukrajiny.

Radek Haratek

Velitelem Kybernetických sil a informačních operací

Plukovník Radek Haratek je absolventem College of Information and Cyberspace (CIC), National Defense University, Washington, D.C., USA. V průběhu své kariéry působil mimo jiné jako zástupce velitele roty speciálních sil bojových jednotek 6. skupiny speciálních sil, náčelník plánovacího oddělení štábu 601. skupiny speciálních sil Vojenského zpravodajství nebo zástupce náčelníka štábu 601. skupiny speciálních sil. Jako specialista Special Operations Office SHAPE a NSHQ SHAPE působil v Monsu (Belgie) a jako Velitel Úkolového uskupení AČR RS – jednotka mentorů PSU Logar (TF ACR RS – PSU Lo gar) v Afghánistánu. V roce 2019 se stal náčelníkem operačního odboru štábu Velitelství kybernetických sil a informačních operací a od roku 2023 velitelem Kybernetických sil a informačních operací.

Marian Rychtecký

Technický ředitel, NIX.CZ, z.s.p.o

Marian Rychtecký se v roce 2019 přidal k týmu NIX.CZ na pozici technického ředitele. Je zodpovědný za provoz, dohled, rozvoj, bezpečnost a výstavbu uzlů NIX.CZ a NIX.SK. Vede technický tým, se kterým testuje nové technologie před jejich produkčním nasazením. Spolupracuje také se zahraničními partnery jako je RIPE NCC či EURO-IX a pomáhá reprezentovat sdružení doma i ve světě. Dříve působil v Mallinckrodt Pharmaceuticals v Dublinu, kde měl na starost evropskou WAN síť, bezpečnostní infrastrukturu a provozoval globální MPLS a SD-WAN síť. Tyto zkušenosti využívá pro zabezpečení fungování největšího nezávislého propojovacího uzlu v České republice.

Jonáš Papoušek

Právní poradce vládního CERT a kybernetických bezpečnostních politik, NÚKIB

Jonáš Papoušek pracuje jako právní poradce vládního CERT a kybernetických bezpečnostních politik v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. V rámci své pozice se mimo jiné zabývá problematikou koordinovaného zveřejňování zranitelností. Specializuje se na vícero právních oblastí, včetně práva kybernetického zabezpečení, trestního práva a mezinárodního práva veřejného. V roce 2017 vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a následně pracoval jako asistent soudce na trestním úseku Městského soudu v Brně, kde se zabýval mimo jiné úkony trestního soudu v přípravném řízení.

Lucie Kadlecová

Expert v Cyber & Privacy týmu, PwC, a post-doktorandský výzkumník, UK

Lucie Kadlecová pracuje v Cyber & Privacy týmu PwC Czech Republic a jako post-doktorandská výzkumnice v Peace Research Centre Prague Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na netechnické aspekty kybernetické bezpečnosti. V minulosti působila v rámci Fulbrightova stipendia na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridge, USA. Pracovala v Národním centru kybernetické bezpečnosti, předchůdci NÚKIB, nebo v estonské firmě CybExer Technologies specializující se na technologii cyber range. Lucie také krátce působila v Cyber Defence sekci NATO HQ v Bruselu. Titul PhD získala na Univerzitě Karlově a magisterský titul na War Studies Department, King’s College London. Příští rok bude v USA publikovat knihu na téma státní suverenity v kybernetickém prostoru.

Tomáš Kellner

Referent bezpečnosti státu, NÚKIB

Tomáš Kellner vystudoval bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Od roku 2020 působí na oddělení národních strategií a politik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ve své činnosti se zaměřuje na spoluvytváření národního strategického rámce v zajišťování kybernetické bezpečnosti.

Kristýna Zábojníková

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů, NÚKIB

Kristýna Zábojníková vystudovala právnickou fakultu Univerzity Palackého a již při jejím studiu se věnovala mezinárodnímu právu veřejnému a mezinárodním vztahům. V rámci své pozice na oddělení multilaterální spolupráce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se převážně zabývá tvorbou pozic a reprezentací Úřadu v mezinárodních organizacích. Mimo jiné koordinuje také projekty v rámci rozvojové spolupráce.

Roman Pačka

Hlavní poradce ředitele, NÚKIB

Roman Pačka je v současné době Hlavním poradcem ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Do července 2023 působil jako Cyber Attaché na Stálé Delegaci ČR při NATO v Bruselu. V této funkci zastával i pozici českého zástupce ve Výboru pro kybernetickou obranu NATO.
Je autorem řady odborných článků či knihy “CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám“.

Robert Králíček

Poslanec, ANO

Robert Králíček v současné době pracuje jako poslanec Parlamentu České republiky, zvolený za Hnutí ANO 2011. Je členem výboru pro bezpečnost, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, místopředseda Stálé komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby a místopředseda Stálé komise pro hybridní hrozby. Dále je členem Stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB a členem meziparlamentní skupiny NATO. V oblasti ICT působí na různých obchodních a marketingových pozicích více než 20 let. Má odborné znalosti a zkušenosti na mezinárodních trzích se zaměřením na prodej, marketing, strategii a plánování.

Petr Letocha

Poslanec, STAN, předseda komise SK NÚKIB

Petr Letocha je poslancem Parlamentu České republiky za hnutí STAN, členem výboru pro bezpečnost a předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB. V Poslanecké sněmovně se mimo jiné zabývá právě kyberbezpečností, např. implementací evropské směrnice NIS 2 do českého právního řádu. Od července pořádá osvětovou kampaň „Bezpečné léto“, ve které občany informuje o nástrahách internetu a dává tipy, jak se chránit. Na podzim letošního roku jeho kampaň vyvrcholí sérií přednášek v Moravskoslezském kraji, které budou součástí Festivalu bezpečného internetu 2023.

Ondřej Profant

Náměstek člena vlády ČR, Úřad vlády ČR

Ondřej Profant je náměstkem člena vlády odpovědný za digitalizaci. Jako jeden z autorů zákona o právu na digitální služby nyní pracuje i na jeho implementaci. Je jedním ze zakládajících členů Pirátů a v uplynulých 12 letech se podílel na formování velké části myšlenek, programů a mnoha legislativních návrhů strany v oblasti digitalizace veřejné správy. Je odborníkem na open-source software, který lze snadno sdílet mezi institucemi a ušetřit tak nemalé náklady. Pracoval v IT firmách a má také zkušenosti z pražského magistrátu i z Poslanecké sněmovny. Během svého působení získal komplexní znalosti o fungování IT ve veřejné správě, navázal kontakty nejen s řadou odborníků v této oblasti, ale i se zástupci odpovědných úřadů.

Michal Zuna

Poslanec, TOP O9

Michal Zuna je poslancem Parlamentu České republiky za TOP 09 a místostarosta MČ Praha 2 pro oblast bezpečnosti a sportu. Je předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a členem Výboru pro bezpečnost.

V rámci své poslanecké agendy se zabývá kyberkriminalitou, kyberbezpečností kritické informační infrastruktury a státní suverenitou v kybernetickém prostoru.

Lukáš Vilím

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě
 
 

Vladimír Zlínský

Poslanec, SPD

Vladimír Zlínský v současné době působí jako poslanec Parlamentu České republiky za SPD. Byť je původně ORL lékař je spoluautorem programu na zpracování audiologických dat a také společně s odborníky z UTB Zlín rozvíjel softwarové systémy na analýzu projevů závratí – nystagmu (rytmických pohybů očních bulbů), stoje na místě a chůze. Zajímá se obecně o problematiku vědy, speciálně o kosmický výzkum, molekulární biologii a využití umělé inteligence zejména ve zdravotnictví. Za zvlášť důležitou považuje nutnost předvídání a příprav na efektivní řešení možných krizových situací, které přinese další vědecko-technický a společenský vývoj v blízké budoucnosti.

Ondřej Menoušek

Ředitel odboru eGovernmentu, DIA

Ondřej Menoušek se podílel na zavádění nejvýznamnějších informačních systémů českého eGovernmentu: datových schránek, Czech POINT, Portálu veřejné správy, Registru smluv a dalších. Svou specializaci na elektronické doručování ve veřejné správě využil také jako člen expertních skupin při Evropské komisi (European eGovernment Services (IDABC) a eProcurment Expert Group). Nyní je ředitelem odboru eGovernmentu, předsedou komise pro úřednické zkoušky oboru státní služby – Informační a komunikační technologie, a vedoucím projektu datových schránek.

Jan Bartošek

Poslanec

Jan Bartošek je absolventem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S cílem mít možnost pozitivně ovlivňovat věci veřejné vstoupil do KDU-ČSL a následně do politiky. Stal se zastupitelem a místostarostou Dačic, postupem doby místopředsedou KDU-ČSL, poslancem a místopředsedou PS PČR. Jeho hlavními tématy jsou bezpečnost a obrana, energetika a sociální problematika.